facebook

Osiedla i Rady Osiedli

Osiedla – to, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostki pomocnicze Miasta. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miasta w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Osiedla stanowią najniższy, pomocniczy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską w Bielsku-Białej oraz Prezydentem Miasta.

Osiedla jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta.

Na czele każdego osiedla stoi Rada Osiedla. Rady Osiedli mają wpływ na to co dzieje się w osiedlach, zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań budujących lokalne więzi między mieszkańcami, zgłaszają potrzeby remontowe i inwestycyjne. Dzięki różnym inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę wzajemnie się poznawać i integrować, mają wpływ na inwestycje i infrastrukturę projektowane na terenie osiedla, dbają o jego wygląd. Zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, a także tworzenie wzorcowych sąsiedzkich więzi oraz analiza potrzeb inwestycyjnych. Rady Osiedli działają na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiają w imieniu mieszkańców jednym głosem we wspólnych sprawach.